Leden informatie

 

Inhoud

1. Inleiding                                                                                                                       2

2. Samenstelling bestuur, commissies, overig                                                          2

2.1 Bestuur                                                                                                                                                   2

2.2 Commissies                                                                                                                                            3

2.3 Overig                                                                                                                                                      5

3. Gang van zaken bijeenkomsten, activiteiten                                                        7

4. District, Rotary International, Rotary Foundation                                               9

5. Overig                                                                                                                          10

 

 

Binnen de diverse hoofdstukken zijn de onderwerpen alfabetisch gerangschikt.

                       

1. Inleiding

 

Deze brochure bevat informatie voor de leden van onze club over alles wat van belang kan zijn voor het reilen en zeilen van de club. Van veel onderwerpen wordt daarom een korte beschrijving gegeven. Daarnaast wordt vermeld waar relevante bronnen over dat onderwerp te vinden zijn.

 

Deze eerste versie zag het licht op 1 juli 2021. Dit is versie 2 (september 2023). Periodiek zal de informatie in deze brochure aangepast moeten blijven worden aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Het is dus een levend document.

 

Deze brochure is te vinden op de website van de club onder het tabblad documenten.

 

Gekozen is voor een alfabetische indeling. Op die manier kun je het onderwerp waarnaar je zoekt gemakkelijk vinden.

 

Heb je suggesties voor aanvulling/verbetering? Laat deze weten aan de secretaris via het adres

info@rotarydokkum.nl

 

2. Samenstelling bestuur, commissies, overig

2.1 Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, inkomend voorzitter, inkomend secretaris, penningmeester en de meest recent afgetreden oud-voorzitter. Behalve de penningmeester blijft iemand 1 jaar in deze rol in het bestuur.
Het bestuur stelt kandidaten voor deze posities voor; de inkomend voorzitter wordt altijd verkozen in een aparte bijeenkomst in december van het jaar voorafgaand aan haar/zijn aantreden als bestuurslid, de inkomend secretaris vaak ook. De statuten kennen een mogelijkheid voor het stellen van tegenkandidaten.

 

Bestuurlijke taken

De taken van de bestuurders zijn vermeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Algemene richtlijnen zijn:

 • De voorzitter is bij voorkeur eerst secretaris geweest.
 • De inkomend voorzitter is samen met de commissies verantwoordelijk voor het beheren en actueel houden van de factsheets en de brochure ledeninfo.
 • De penningmeester heeft het beheer over de speldjes van de club.
 • De secretaris levert voor 31 december na afloop van zijn/haar bestuursjaar een fysiek archief (map) van het bestuursjaar en 1 digitale versie in bij de beheerder van het archief.
 • Doormailen van uitnodigingen, evenementen etc. vindt alleen plaats indien deze afkomstig zijn van onze dochterclubs. Leden kunnen op clubavond zelf melding maken van activiteiten etc. Deze worden opgenomen in het verslag van de clubbijeenkomst. Dat verslag wordt op de website geplaatst, eventueel voorzien van bijlagen.
 • Tegen het einde van elk kalenderjaar legt het bestuur financiële verantwoording af over het afgelopen clubjaar. Het concept van de jaarstukken is vooraf door de Kascommissie beoordeeld.

 

Bestuurswisseling

Overdracht van de functie van voorzitter en secretaris naar de inkomend voorzitter en inkomend secretaris. Dit gebeurt doorgaans in een feestelijke setting waar ook partners van harte welkom zijn. De overdracht is eind juni op een woensdagavond of in het weekend.

 

2.2 Commissies

De club kent de volgende vaste commissies:

Richt zich op het functioneren van de club als geheel, in het bijzonder de diverse commissies

Richt zich op inzet voor de (lokale) gemeenschap

Richt zich op de (ethiek van) de beroepsuitoefening van de leden

Richt zich op de internationale contacten en inzet van RC Dokkum

Richt zich op het goed functioneren van en de verbondenheid binnen de club

Beheert de gelden die Rotaryclubs/Rotarians internationaal aan de stichting hebben afgedragen

Richt zich op ondersteuning van jongeren in hun ontwikkeling

Draagt zorg voor de wekelijkse invulling van het programma van clubbijeenkomsten

Draagt zorg voor het beheer van de website en de interne en externe communicatie van de club

Zorgt voor een beeldarchief van de clubactiviteiten

Zorgt voor begeleiding en opvang van nieuwe leden

 • Kascommissie

Controleert jaarlijks de boeken van de club

Zorgt voor begeleiding van gasten en goed verloop van de clubbijeenkomsten

Zorgt voor opslag en bewaren van archiefmateriaal van RC Dokkum

 

Daarnaast is sprake van projectcommissies. Die zijn ingesteld voor een bepaald project. Soms loopt het project meerdere jaren (rally, midnightwalk), soms is het incidenteel (veiling) of onbepaald (projectontwikkeling). Op dit moment kennen we de volgende projectcommissies:

 • Midnightwalk-commissie

Zorgt tweejaarlijks voor een wandeltocht door Dokkum

 • Rallycommissie (samen met Lions)

Zorgt jaarlijks voor een autorally

 • Commissie projectontwikkeling

Is een denktank van het bestuur

 

De taken van de commissies worden nader omschreven in de factsheets, behoudens die van de projectmatig georganiseerde commissies (Midnightwalk, Rally, Projectontwikkeling). Het is de taak van de inkomend voorzitter om de commissie-indeling te maken voor het nieuwe Rotaryjaar. De inkomend voorzitter draagt er zorg voor dat de commissieleden op de hoogte zijn van hun taken (factsheets!).

Leidraad bij de indeling is behoud van kennis in de commissie, het volgen van de voorkeur van leden en het spreiden van het commissielidmaatschap over zo veel mogelijk clubleden. Sommige commissies kennen vaste deelnemers:

Clubservice:                                    de inkomend voorzitter

Programmacommissie:                 de voorzitter

Nieuwe leden commissie:            de laatste drie voorzitters

Om de commissies de gelegenheid te geven zich voldoende voor te bereiden gaan de commissies per 1 mei aan de slag.

 

2.3 Overig

Contributie regeling

Als club  maken we verschillende kosten waaronder afdracht aan de nationale  Rotaryorganisatie en aan de Internationale Rotaryorganisatie in Evenston (USA). De clubcontributie bedraagt € 25,- per maand.

De wekelijkse clubbijeenkomsten worden gehouden in de Posthoorn. De gemaakte maaltijdkosten worden doorbelast aan de leden. Maandelijks worden deze kosten (maaltijd inclusief één drankje) door de penningmeester geïnd op basis van een minimale attendance van [60%]. Aan het eind van het Rotaryjaar wordt de attendance door de penningmeester berekend en aan de hand hiervan volgt een eventuele naheffing.

Contributie en maaltijdbijdrage (momenteel : € 72,50 per maand) worden maandelijks via automatische incasso door de penningmeester geïncasseerd. Incidentele bijdragen gaan ook via automatische incasso. De leden verstrekken daartoe een incassomachtiging aan de penningmeester.

 

‘Dochters’

Onder begeleiding van RC Dokkum zijn opgericht:

 • RC Bergum                        26-12-1978
 • RC Schiermonnikoog      20-07-1994
 • RC Lauwersland               24-05-2000

We spreken over deze clubs als onze ‘dochters’ en onderhouden met hen een zeer regelmatig contact.

 

Einde lidmaatschap

RC Dokkum kent geen leeftijdsgrenzen of anderszins redenen waardoor het lidmaatschap automatisch eindigt, buiten de redenen genoemd in de statuten. Wel kan bij onvoldoende aanwezigheid (attendance) in overleg worden gekeken of het lid nog aan de verwachtingen kan/wil voldoen. Het is echter aan het lid zelf om daaraan zo nodig conclusies te verbinden.

Factsheets

De werkzaamheden van alle commissies zijn beschreven in zogenaamde ‘factsheets’. Die factsheets zijn te vinden op de website onder het tabblad commissies als PDF-bestand.

De commissies ‘bewaken’ hun eigen factsheet. Dat wil zeggen dat zij bezien of het factsheet nog overeenstemt met taken, doelen en werkwijze van de commissie. Zo nodig doen ze voorstellen tot verbetering. Vaststelling van de factsheets is een bevoegdheid van het bestuur.

 

Firesides

Om de fellowship binnen de club te bevorderen worden firesides gehouden. Dat zijn bijeenkomsten van 3 of 4 clubleden met partners. Ze zijn niet aan enige vorm gebonden. Soms vinden ze plaats bij een van de leden thuis, soms ook elders. Het is maar net wat de leden in kwestie bedenken en willen.

Frequentie: 1 x per clubjaar.

 

Nieuwe leden

Ieder lid kan iemand als nieuw lid voorstellen. Nieuwe leden worden aangemeld met een daarvoor beschikbaar formulier, te vinden op de website, tabblad Commissies bij de Nieuwe Leden Commissie. De procedure van aanmelding tot en met lidmaatschap is beschreven in het Huishoudelijk Reglement, artikel 10.

Voorafgaand aan het lidmaatschap worden kandidaat-leden goed geïnformeerd over rechten en verplichtingen van leden. Dat gebeurt onder regie van de Nieuwe Leden Commissie en met gebruikmaking van door Rotary vervaardigd informatiemateriaal.

 

Indien kandidaat-leden de procedure voor het lidmaatschap hebben doorlopen worden zij lid van de club. De ingangsdatum van het lidmaatschap (en dus de contributieverplichting) wordt in overleg tussen penningmeester en nieuw lid bepaald. Dat lidmaatschap gaat gepaard met een feestelijke introductie van het nieuwe lid door middel van een installatie. De voorzitter verwelkomt betrokkene dan als nieuw lid van de club en overhandigt (of speldt op) het Rotaryspeldje en het ledenboekje.

 

Aansluitend vindt plaats de zogenaamde ‘roll call’. Daarbij stellen de leden van de club zich voor door naam en classificatie te noemen.

 

Het meenemen van belangstellenden naar clubbijeenkomsten is toegestaan. In ons factsheet van de Nieuwe Leden Commissie van juni 2023 staat daarover het volgende:

 

Landelijk is het beleid van Rotary momenteel dat iedereen zich moet kunnen aanmelden als lid. De clubs moeten hun deuren dus zoveel mogelijk open zetten voor belangstellenden.

 

Het bestuur 2022/2023 van onze club heeft dit nieuwe beleid overgenomen. Het moedigt leden daarom aan belangstellenden voor onze club mee te nemen, als gast, naar een clubbijeenkomst.

Laatstelijk in de clubvergadering van 17 mei 2023 hebben de leden zich achter dit beleid geschaard.

Uitdrukkelijk is daarbij onder ogen gezien dat dit nieuwe beleid, in het ergste geval, kan betekenen dat een belangstellende meekomt, belangstelling heeft om lid te worden, voorgedragen wordt (via de normale procedure) en dan uiteindelijk (toch) wordt afgewezen.

Anders dan in het verleden wordt dit nu gezien als een minimaal en daarom aanvaardbaar risico.

 

Praktische handvatten om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen:

- Aan de voorzitter tijdig melden wie je als belangstellende wil meenemen; dat hoeft niet per se voordat de meekomafspraak wordt gemaakt, maar het is wel handig dat te doen. De melding vooraf heeft namelijk tot gevolg dat de voorzitter weet dat er een gast is en met welk doel (belangstelling

voor de club). Het geeft de voorzitter ook de mogelijkheid een andere dan de door het lid voorgestelde datum te noemen, bijvoorbeeld om clustering van gasten (voor wie het vaak aangenamer is niet de enige gast te zijn) te bevorderen of om in overleg met het lid te beoordelen of

de clubbijeenkomst op de voorgestelde datum wel geschikt is voor gasten (clubzaken, levensbericht).

In een sprekend geval kan de voorzitter zelfs de vraag stellen of het wel verstandig is deze gast mee te nemen.

- Zelf reeds een inschatting maken van daadwerkelijke belangstelling van de mee te nemen gast voor Rotary én van diens kansen om daadwerkelijk lid te worden als die wens door de gast geuit zou worden.

- Aan de belangstellende melden dat van wederzijdse vrijblijvendheid sprake is. Indien en zodra belangstelling voor het lidmaatschap geuit wordt in het verlengde daarvan de procedure uitleggen (voordracht, bekendmaking in de club, mogelijkheid van bezwaar, beslissing door bestuur).

 

Overlijden/geboorte/jubilea

Bij het overlijden van een lid van de club wordt door het bestuur een advertentie geplaatst in de Leeuwarder Courant en de Nieuwe Dockumer Courant. Formaat ongeveer 6.5 bij 6.5 cm. Plaatsing gebeurt in overleg met nabestaanden.

Op de clubbijeenkomst onmiddellijk volgend op dat overlijden vervalt het geplande programma. In plaats daarvan spreekt de voorzitter een in memoriam uit. Aansluitend wordt de maaltijd gebruikt. Daarna eindigt de clubbijeenkomst.

Bij geboorte van een kind van een clublid wordt er door het bestuur een cadeau gegeven.

Er wordt een kaart gestuurd bij speciale jubilea en bij het ontvangen van een rouwkaart van een familielid van een Rotarylid.

 

Paul Harris Fellow

Paul Harris is de grondlegger van Rotary. Om leden met bijzondere verdienste (voor de club, het district, Rotary Nederland, Rotary International) te eren is een naar hem genoemde onderscheiding ingevoerd: de Paul Harris Fellow. Verdienste kan ook letterlijk worden opgevat (Rotarians die flink doneren verdienen de onderscheiding op die grond).

Ook onze club kent Paul Harris Fellows. Ze staan vermeld in het ledenboekje.

Het staat ieder lid vrij het bestuur te attenderen op een mogelijke kandidaat.

Het bestuur moet een aanvraag indienen bij Rotary International, kantoor Europa in Zürich (Zwitserland).

Privacy

Onze club heeft niet als doel gegevens te verzamelen of personen, bedrijven of instituties, maar ontkomt niet aan het verwerven en administreren daarvan bij de uitvoering van haar activiteiten. Bij de verwerking van die aldus verzamelde gegevens houdt de club zich aan de geldende regelgeving (Algemene Verordening Gegevensverzameling, AVG). Ter uitvoering daarvan is opgesteld een Privacyverklaring, te vinden op de website onder het menu-item ORGANISATIE:

Privacy verklaring

 

Statuten en Huishoudelijk reglement

Rotary is internationaal georganiseerd. Rotary International heeft voorgeschreven hoe statuten van individuele clubs (zoals RC Dokkum) moeten luiden. Binnen dat voorgeschreven model is op onderdelen vrijheid ingebouwd voor de clubs een eigen invulling aan de statuten te geven. Van die vrijheid heeft (ook) onze club gebruik gemaakt.

De eerste statuten van onze club dateren uit 1958, het moment van oprichting van RC Dokkum. Laatstelijk zijn de statuten gewijzigd op 21 februari 2018.

De tekst van de nu geldende statuten is te vinden op de website onder het tabblad ‘Diverse documenten’.

Statuten zijn de wet van de vereniging. Afwijken daarvan mag dus niet. Ze kunnen wel gewijzigd worden.

 

Het Huishoudelijk Reglement geeft regels ter uitvoering van de statuten. Op sommige onderdelen bevat het ook regels die statutaire regels opzij zetten. Ook het Huishoudelijk Reglement (laatstelijk vastgesteld op 3 oktober 2018) is gepubliceerd op de website onder het tabblad ‘Diverse Documenten’.

 

Verzekeringen

Rotary Administratie Nederland (RAN) heeft ten behoeve van alle Rotaryclubs in Nederland een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het gaat om een algemene aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. De inhoud van deze polis is te vinden op de website van Rotary Nederland. Kort gezegd bestaat op deze manier dekking voor aansprakelijkheid van individuele leden of bestuursleden indien zij als Rotarylid (dus niet: in hun privéleven) een fout maken.

Aansprakelijkheidsverzekering

 

3. Gang van zaken bijeenkomsten, activiteiten

Aan- en afmeldprocedure

De club kent een aan- en afmeldprocedure voor clubbijeenkomsten. Het aan- en afmelden gaat via de app of de website. De procedure geldt voor bijeenkomsten in de Posthoorn, maar ook voor bijeenkomsten elders.

Hoewel we er van uitgaan dat leden aan de bijeenkomsten deelnemen is dat niet altijd het geval. Daar kunnen ook goede redenen voor zijn. Niettemin is het, bijvoorbeeld in verband met de catering en de betaling voor maaltijden, van belang dat de club telkens weet wie wel en wie niet aanwezig zal zijn.

Bij niet tijdige afmelding kan de penningmeester de kosten van de (niet genoten, maar wel beschikbare) maaltijd doorberekenen. Bij langdurige afwezigheid (ziekte of anderszins) is het berekenen van de maaltijdkosten maatwerk. Neem dan contact op met de penningmeester.

Partners of gasten moeten altijd worden aangemeld.

Uiterste tijd voor aan- of afmelden:

 • Reguliere bijeenkomsten in de Posthoorn: uiterlijk dinsdag 23:59 uur
 • Bijeenkomsten elders: wordt per geval opgegeven.

 

Hoe installeer je de mobiele app op je telefoon?

Als je op deze link klikt kom je bij het document wat uitlegt hoe het werkt. Niets belet je dan nog om je aan- of afwezigheid telkens tijdig door te geven.

 

Bezoekers

Rotaryleden van andere clubs die bij ons op bezoek komen worden vrijgehouden. De kosten van maaltijd en drankjes komen voor rekening van de club.

Bezoekers tekenen het gastenboek. Leden van de Commissie van Orde en Ontvangst regelen dit en begeleiden de gasten.

 

Clubbezoeken

Eens per jaar is er gelegenheid om met een groepje van de eigen club op bezoek te gaan bij een andere Rotaryclub in de buurt. Dat groepje is het Fireside-groepje (zie Fireside). Het bezoek wordt tevoren aangekondigd en afgesproken. Voornaamste doel is uitwisseling van ideeën met andere Rotarians en ervaren hoe die bepaalde club het doet (alle Rotaryclubs zijn autonoom en werken doorgaans net even anders dan een andere club)

 

Clubzaken

Gemiddeld eens per zes weken wordt een clubbijeenkomst besteed aan clubzaken onder leiding van de inkomend voorzitter. Dan passeert de stand van zaken bij alle commissies de revue. Voor het overige komt aan de orde alles wat op dat moment van belang is voor de club en/of besluitvorming vergt. De situatie van (langdurig) zieken komt eveneens aan de orde.

 

Levensbericht

Soms voelt een lid zich geroepen een zogenaamd ‘levensbericht’ te geven.

Dat is een openhartige en zeer persoonlijke terugblik op het professionele, persoonlijke of clubleven. Meestal een combinatie van die drie aspecten.

Het vertrouwelijk karakter van een levensbericht is zeer hoog. Er wordt daarom niets van genotuleerd.

 

Maiden speech

Van nieuwe leden wordt – meestal na 6 tot 12 maanden lidmaatschap – verwacht dat zij een zogenaamde ‘maidenspeech’ houden. Dat wil zeggen dat zij zichzelf (nader) introduceren in en aan de club. De manier waarop zij dat doen is vormvrij.

Net als bij het levensbericht geldt ook hier dat het vertrouwelijk karakter van een maidenspeech zeer hoog is. Er wordt daarom niets van genotuleerd.

 

Partners

Partners van clubleden worden regelmatig bij clubactiviteiten betrokken.

Gedurende het Rotary jaar zijn er verschillende momenten waarbij de partners ook kunnen deelnemen. Dit zijn:

 • Bestuurswissel
 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Alle activiteiten in het zomerprogramma
 • Bijzondere bijeenkomsten gedurende het Rotary jaar

 

De huidige nieuwjaarsbijeenkomst is het vervolg op de vroegere ‘Ladies Night’. Dat was een feestelijke (black tie) bijeenkomst aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. De naam stamt uit de tijd dat de club nog slechts mannelijke leden kende. Dat is in RC Dokkum inmiddels lang (sedert medio tachtiger jaren 20ste eeuw) verleden tijd.

 

Programma

Onze club wil een veelzijdig programma bieden waarbij ook een actieve inbreng van de eigen leden wordt verwacht. Er wordt naar gestreefd dat minimaal  5 tot 10 leden per jaar iets vertellen over hun eigen werkzaamheden of ervaringen delen. Dat kan in de vorm van een presentatie die het volledige presentatiedeel van een clubbijeenkomst beslaat. Het kan ook in de vorm van een zogenaamd 5-minutenpraatje.

De feitelijke invulling van het programma gebeurt onder regie en verantwoordelijkheid van de programmacommissie. De voorzitter van de club is q.q. lid van de programmacommissie. De werkzaamheden van de programmacommissie staan in het factsheet van die commissie.

 

Zomerprogramma

In de periode van de zomervakantie voor basisscholen kent de club een zogenaamd ‘zomerprogramma’. Het kan zijn dat de formele clubbijeenkomsten dan in aantal beperkt zijn. De programmacommissie is verantwoordelijk voor de invulling van die formele clubbijeenkomsten. Partners, familie en vrienden zijn telkens welkom.

 

4. District, Rotary International, Rotary Foundation

 

Charitatief

De Rotaryclub heeft een goede doelenstichting – Stichting Rotary Charitatief. De jaarlijkse bijdrage wordt in juni over de leden omgeslagen. Bijdrage is € 100,-. Omdat de stichting ANBI is goedgekeurd kun je de penningmeester vragen om  een speciale overeenkomst op te stellen waardoor het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar is.

 

District

Rotary is wereldwijd verdeeld in districten. In Nederland kent Rotary zeven districten. Onze club behoort tot district 1590. Districten vormen de enige organisatielaag tussen de Rotaryclubs en Rotary International.  Aan het hoofd van ieder District staat een “Gouverneur”. De gouverneur blijft 1 jaar in functie.
Leden van een district zijn de clubs. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering van het district. Naast de ledenvergadering is er dan een onderhoudend programma waaraan alle clubleden in ons district en hun partners kunnen deelnemen.

Het district heeft een eigen website. Daarop staat een schat aan informatie over Rotary International, het district en de organisatie op clubniveau. De website van het district is bereikbaar via de volgende link:

www.rotary.nl/d1590

 

 

District grants

Een doel van Rotary is het verwezenlijken van goede doelenprojecten. Soms is het mogelijk daartoe via clubinzet verworven fondsen te laten vermeerderen met een zogenaamde District Grant. Dat is een financiële bijdrage vanuit ons Rotarydistrict 1590.

Onze Rotary foundation Commissie kan dit aanvragen via de District Rotary Foundation Commissie (DFRC) via de link:

District RF Commissie

 

 

Global Grants

Doel van Rotary is, zoals reeds opgemerkt, het verwezenlijken van goede doelenprojecten. Soms is het mogelijk daartoe via clubinzet verworven fondsen te laten vermeerderen met een zogenaamde Global Grant. Dat is een financiële bijdrage vanuit de internationale Rotary Foundation.

Een nadere uiteenzetting van de global grant vind je op onze website, tabblad diverse documenten/ Wat zijn Global Grants en via de link:

Global Grants

 

Goede doelen

Rotary ondersteunt goede doelen. Dat gebeurt op wereldschaal (bijvoorbeeld de campagne tegen polio, shelterboxen voor opvang bij rampen en door sanitatie-projecten)  maar ook door individuele clubs.
RC Dokkum steunt al sinds jaren de actie Wandelen voor Water (bedoeld om kinderen te laten merken dat schoon drinkwater in andere werelddelen geen vanzelfsprekendheid is) en zomerkampen op Schiermonnikoog (voorheen: Vlieland) voor kinderen uit onze regio die niet op vakantie kunnen.
Aanvullend hierop worden ad-hoc goede doelen gesteund. We streven naar een mix van doelen veraf en dichtbij.

 

Handboek

Rotary heeft uitgegeven een ‘Handboek voor Rotarians’. Daarin staat eigenlijk alles wat je over Rotary en de Rotaryclubs zou moeten en willen weten. Het is te raadplegen via de volgende link:

Handboek voor Rotarians

 

Paignton

Onze club is verbonden met een Engelse zusterclub. Dat is RC Paignton in Cornwall. Die club is opgericht op 3 september 1924. De banden met onze club dateren van 1961.

Tweejaarlijks vindt een uitwisseling plaats.

Als wij RC Paignton ontvangen geschiedt die organisatie door de International Commissie. 

 

Rotaryjaar

Rotary hanteert wereldwijd een jaarcyclus die begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

 

Rotary Leer Instituut

In 2019 is (de Nederlandse versie van) het Rotary Leadership Institute opgericht. Dat heet: het Rotary Leer Instituut (RLI). Het RLI biedt de mogelijkheid aan bestuurders of leden zich verder te verdiepen in alles wat met Rotary te maken heeft. Nadere informatie is te vinden via onderstaande link:

District RLI

 

 

5. Overig

Serviceclubs

RC Dokkum is niet de enige serviceclub in onze regio (Noordoost Friesland). Er zijn er meer:

 • Lionsclub Dokkum Bonifatius te Dokkum
 • Lionsclub  Noordoost Friesland te Dokkum
 • RC Lauwersland te Buitenpost
 • RC Bergum te Burgum
 • RC Schiermonnikoog te Schiermonnikoog

Jaarlijks vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats met (een deel van) de Lionsclubs, beurtelings te organiseren door de betrokken clubs.

 

Wandelen voor water

Zie hiervoor bij Goede doelen.

 

Versies

Dit informatieboekje is een levend document. Dat betekent dat het periodiek wordt aangevuld/gewijzigd.

Hieronder is opgenomen een overzicht van de versies en de data van totstandkoming daarvan.

01-07-2021         versie 1

01-09-2023         versie 2